Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ Igor Imre, sídlom Šafárikova 83, 048 01 Rožňava, IČO: 37 343 297, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Rožňava, číslo živnostenského registra 808-6627.

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto verejné obchodné podmienky, ďalej len VOP, upravujú zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to uzatvorením kúpnej zmluvy na diaľku na web stránke www.dobrepneumatiky.sk, v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. VOP tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.
 2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby predávajúceho. Kupujúcim je zároveň osoba, ktorá zrealizovala objednávku prostredníctvom webovej stránky www.dobrepneumatiky.sk, e-mailom alebo telefonicky, obdržala e-mailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu.
 3. Predávajúcim je fyzická osoba Igor Imre, ktorý je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu na internetovej stránke www.dobrepneumatiky.sk. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia slovenským právnym poriadkom a týmito obchodnými podmienkami.
 4. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel. VOP sú prístupné na webovej stránke www.dobrepneumatiky.sk.
 5. Predmetom je predaj poľnohospodárskych, nákladných aj osobných pneumatík, ako aj poskytnutie servisu.

II. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár spracovaný systémom web stránky a uhradená kúpna cena za tovar. Za objednávku sa považuje aj telefonická alebo e-mailom zaslaná objednávka. V e-mailovej komunikácii je potrebné odoslať objednávku na imreigor@gmail.com. V prípade telefonického objednania treba zatelefonovať na číslo 0903 251 543. V oboch prípadoch je nutné uviesť presný názov tovaru, počet objednaných kusov, meno, priezvisko, kompletnú adresu pre doručenie, telefónne číslo, e-mail, spôsob platby a spôsob doručenia. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých vyššie uvedených údajov a následná úhrada kúpnej ceny. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 2. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie aj zaslanie cenovej ponuky na základe telefonickej alebo e-mailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza písomným, teda elektronickým potvrdením cenovej ponuky. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe vystavenej a doručenej faktúry, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list. Pri osobnom odbere v predajni je dokladom o predaji účet z registračnej pokladnice.
 3. Na základe kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj pneumatík a servis, vykoná predávajúci opravu alebo úpravu bez zbytočného odkladu.
 4. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

III. Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Storno je možné urobiť do 24 hodín, a to bez udania dôvodu. Pri storne treba uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť, v lehote 30 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
 2. Kupujúci je oprávnený v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z. z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a vyskúšať rovnakým spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v kamenných predajniach.
 3. Kupujúci musí príslušný tovar odoslať predávajúcemu formou zásielky alebo osobne. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby. Tovar je potrebné odoslať nepoškodený, nepoužívaný a kompletný.
 4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý bol používaný, poškodený alebo neúplný, predávajúci má právo tento tovar neprebrať.
 5. Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak. V prípade platby cez CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť. Poštovné a balné náklady sú nevratné.
 6. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, predávajúci nie je schopný dodať produkt kupujúcemu v lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Rovnako, ak tovaru nie je možné zabezpečiť potrebný servis. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.
 7. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny, mu budú finančné prostriedky vrátené do 30 dní na určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

IV. Platobné podmienky

 1. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára na web stránke www.dobrepneumatiky.sk, kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu vopred, teda bezhotovostnou úhradou na účet predávajúceho, alebo dobierkou pri prevzatí tovaru. Všetky ceny za tovar v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Cena sa rozumie za samotný produkt a neobsahuje poštovné a balné náklady. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny, a to v prípade zmeny právnych predpisov, pri výraznom náraste inflácie, zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

V. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite. Tovar bude expedovaný zo skladu predávajúceho a doručený poštou alebo kuriérskou službou. V prípade uhradenia kúpnej ceny bezhotovostnou úhradou vopred bude tovar doručený ako štandardná zásielka. V opačnom prípade bude doručený ako dobierka.
 2. Dodacia lehota začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom od prijatia objednávky. Štandardný termín dodania je do 14 pracovných dní. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, kupujúci bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky.

VI. Záruka a reklamácie

 1. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty a služby v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zo strany kupujúceho.
 2. V prípade vrátenia poškodeného produktu, ktoré vyšlo najavo až po jeho prevzatí, a ktoré nebolo zrejmé a zistiteľné pri preberaní, má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny a odstúpenie od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť poškodený produkt nahradený novým.
 3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to ihneď, ako sa o poškodení dozvedel. Osobne, alebo zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho, uvedenú v týchto VOP, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť riadne vyplnený REKLAMAČNÝ FORMULÁR.
 4. V prípade poškodeného balenia pri preberaní tovaru od prepravcu zabezpečí kupujúci pri akomkoľvek poškodení tovaru reklamačný zápis s popisom poškodenia. Zápis bude dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi.

VII. Prepravné

 1. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledovných spôsobov dodania tovaru: kuriérskom spoločnosťou, alebo osobným odberom v predajni.
 2. Prepravné náklady predávajúceho, teda poštovné a balné, nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že všetky ním uvedené osobné údaje sú pravdivé. Kupujúci vyhlasuje, že dal súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, pričom tento súhlas dáva dobrovoľne. Udelený súhlas platí po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, s výnimkou prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke www.dobrepneumatiky.sk a boli schválené prevádzkovateľom internetového obchodu.

Znenie VOP je účinné od 1.9.2019

 

Reklamačný protokol

V prípade reklamácie spolu s tovarom zašlite aj REKLAMAČNÝ FORMULÁR. Kliknutím na tlačítko sa vám otvorí protokol v novom okne. Po stiahnutí do vášho počítača ho budete môcť vyplniť priamo v počítači. Následne stačí vytlačiť, podpísať a poslať na našu adresu.